ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ : 0 3742 5264 เบอร์โทรสาร : 0 3742 5266

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก


เอกสารแนบ