ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ : 0 3742 5264 เบอร์โทรสาร : 0 3742 5266

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว บรรยายกฎหมายตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กหรือเยาวชนและผู้ประกันหรือผู้ปกครองที่อยู่ระหว่างการปล่อยชั่วคราว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว บรรยายกฎหมายตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กหรือเยาวชนและผู้ประกันหรือผู้ปกครองที่อยู่ระหว่างการปล่อยชั่วคราว


เอกสารแนบ